Suihkuinjektointi on työmenetelmä, jossa korkeapaineisen sementti-vesi - suspension avulla leikataan maa-ainesta. Samalla olevaan maahan muodostuu joko tiivistävä tai kantava rakenne.

Paalutus on pohjarakennusmenetelmä jota käytetään kun maaperä rakennusalueella ei ole riittävän kantavaa rakentamista varten. Paalujen avulla rakennusten ja rakennelmien aiheuttama kuormitus viedään pehmeiden kerrosten läpi kovaan pohjaan saakka.

Paalutusta voidaan hyödyntää myös olemassa olevien perustusten korjaamisessa ja vahvistamisessa sekä esimerkiksi silloin kun rakenteen käyttötarkoitus muuttuu ja perustuksille tulee lisää kuormaa.

ITS-Vahvistus Oy:n paalutusmenetelmiin kuuluu lyöntipaalutus, porapaalutus sekä suihkupaalutus. Monipuolinen kalustomme mahdollistaa paaluttamisen myös rakennusten sisällä ja muissa ahtaissa tiloissa.

Ruiskubetonointi tehostaa korjaushankkeita

Ruiskubetonoinnissa betoni kirjaimellisesti ruiskutetaan haluttuun kohteeseen, tavanomaisen valamisen sijaan. Ruiskubetonointia käytetään esimerkiksi betoni- ja tiilirakenteiden korjauksiin ja kalliorakenteiden vahvistukseen. Sillä voi myös vahvistaa rakennusten perustuksia. Ruiskubetonoinnin etuja ovat mm. helppo massan siirto ja vähäinen valumuottien tarve.

Ankkuroinnilla vakautta rakenteisiin.

Ankkuroinnilla varmistetaan rakenteiden paikallaan pysyminen sekä työnaikaisesti että pysyvästi, aina kunkin kohteen vaatimusten mukaan. Tavanomaisimpia työnaikaisia ankkuroituja rakenteita ovat kaivantojen tukiseinät. Esimerkiksi ympäröivien katujen ja rakennusten stabiliteetti on varmistettava ankkuroidulla tukiseinällä silloin, kun niiden läheisyyteen tehdään rakennuskaivanto. Ankkurivoimat viedään joko maahan tai kallioon kunkin rakennusympäristön pohjarakennusolosuhteista riippuen.

Injektointi vahvistaa ja tiivistää rakenteet kestäviksi.

Injektoinnilla tarkoitetaan nestemäisen kovettuvan aineen, kuten sementin, uretaanin, vesilasin tai epoksin pumppaamista maan, kallion tai betonirakenteen sisään tarkoituksena lujittaa tai tiivistää ko. rakennetta.

Osana erikoisurakointipalveluitamme suoritamme ponttausta korkeataajuustäryttimellä. Ponttivasaramme on muuttuvataajuuksinen, eli varioiva. Kyseinen laitetyyppi mahdollistaa pontituksen olemassa olevien perustusten ja rakenteiden välittömässä läheisyydessä aiheuttamatta niille vaurioita.

       
Erikoisurakointi Pääurakointi Yhteystiedot Verkkolaskut
Destia Engineering Oy
Puhelin: 0201 550 650
Fax: 0201 550 699

Verkkolaskuosoite: FI8720511800041891
Operaattori: Nordea (NDEAFIHH)
Aineistomuoto: Finvoice